top of page
Confrérie: werking

Binnen de Confrérie, die sinds 2007 de juridische vorm van een VZW heeft aangenomen, zijn er 2 soorten leden: de toegetreden leden en de effectieve leden.

De toegetreden leden zijn vrienden van de Potterie die door de betaling van het lidgeld de werking van het broederschap ondersteunen en regelmatig aanwezig zijn op de vieringen in de kerk.

Daarnaast zijn er de effectieve leden van de Confrérie, de confraters of confraters-emeriti die samen de algemene vergadering vormen van het broederschap. Hun "standplaats" is de kerk van de Potterie waar je ze elke zondag in de hoogmis ziet, rechts vooraan waar de eerste rijen stoelen hun vaste stek zijn. Ze dragen het schouderstuk, de epitoga op de rechterschouder en het kraagspeldje als afspiegeling van hun lidmaatschap en hun verbondenheid. Ze gaan gezamenlijk naar de offerande en ter communie. Enkelen hebben er een specifieke taak: cantor, misdienaar, lector, materiaalmeester, ceremoniemeester. In de vergadering van de Raad van Bestuur zijn er nog de deken, de secretaris, de proost, de penningmeester en Zuster Overste die tevens kosteres is. Op de hoogdagen dragen ze hun fraaie mantels, groene gewaden met daarop het wapen van de broederschap en een hoed. De 'deken' heeft de zilveren ambtsketting met draagmedaille omgehangen. Je ziet ze in de H. Bloedprocessie en in de processie op Maria-Hemelvaart aan de Potterierei. Ze zijn ook buiten de stad op plechtigheden van religieuze oorsprong aanwezig: in de openluchtmis in de ruïnes van de abdij van Koksijde en de bedevaart naar Baldjescruus. Ze gaan ook naar de jaarlijkse plechtigheid op de Pevelenberg.

 

Voor het lidmaatschap van de Confrérie kan je niet postuleren, je wordt gevraagd op voordracht van een confrater en na beraadslaging, op proef voor een jaar aangenomen. De confrater die de aspirant heeft voorgesteld blijft de peter van deze kandidaat-confrater. Indien men tijdens deze tijd voldeed aan de voorwaarden gesteld in de statuten, word je op plechtige wijze tijdens de hoogmis aangesteld. Je moet dus ruim een jaar op je officiële kledij wachten.

Het maximum aantal confraters bedraagt 22 – zoals te zien is op het naambord links vooraan in de kerk.

bottom of page